بن 10 Omniverse در: Omniverse مجموعه با - بازی 20000 + بن 10 بازی عصبانی پرندگان بازی، بازی ماریو و بسیاری از بازی های فلش آنلاین به صورت رایگان.

بن 10 Omniverse در: Omniverse مجموعه با


Loading ...

شرح بازی: در بن 10 Omniverse در مجموعه شما خواهد شد بسیاری از سطوح که بسیار متفاوت از یکدیگر هستند، داشته باشد. شخصیت خود را نیز تغییر خواهد کرد. هر شخصیت دارای توانایی های خاص خود را و شما نیاز به استفاده از توانایی های خود را به طوری که شما می توانید سطح کامل. در این سطح شما ممکن است نیاز به استفاده از اشیاء زیست محیطی مانند جعبهها و حتی دشمنان خود را! بهترین بازی بن 10 بازی

کنترل بازی: پرش به: "فلش کردن " حرکت به پایین: "فلش رو به پایین " حرکت به چپ: "فلش سمت چپ " حرکت به راست: "Right Arrow را "