Gumball: چلپ چلوپ بازی استاد - بازی 20000 + بن 10 بازی عصبانی پرندگان بازی، بازی ماریو و بسیاری از بازی های فلش آنلاین به صورت رایگان.

Gumball: چلپ چلوپ بازی استاد


Loading ...

شرح بازی: قانون استخر Gumball و داروین در چلپ چلوپ استاد. پرش کردن 'جهان بلندترین شیرجه بالا برای ایجاد یک چلپ چلوپ بزرگ. جمع آوری اشیاء در راه را برای ایجاد یک موج جزر و مدی حماسه آب. موج بزرگتر، امتیاز بیشتری به شما 'خواهید دریافت کنید. این ها 'چلپ چلوپ نهایی مسابقه!

کنترل بازی: در بازی